مسئول امور مالیآقای بهمن افسری
فوق لیسانس حسابداری