تماس با دانشگاهآدرس: ممقان، خیابان شهید باهنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان
کد پستی:۵۳۷۵۱۱۳۱۳۵
تلفن-5 04134325701