کارشناس پژوهشی و مسئول آمار و انفورماتیکآقای خلیل محمدنژاد
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
گرایش مدیریت اطلاعات