اداره مدیریت و توسعه منابعآقای محمد ذولفقارنژاد
فوق لیسانس مدیریت اجرایی