مسئول امور مالی



آقای بهمن افسری
فوق لیسانس حسابداری