چارتهای آموزشی رشته های مختلفکارشناسی ارشد رشته مدیریت 
گرایش تصمیم گیری خط مشی گذاری
مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیک

مدیریت فرهنگی

رشته حسابداری

کاردانی ناپیوسته حسابداری

کاردانی پیوسته حسابداری
کارشناسی ناپیوسته حسابداری(ورودی 96 به بعد)
کارشناسی پیوسته حسابداری (ورودی 96 به بعد)
کارشناسی ناپیوسته نامتجانس حسابداری(ورودی قبل از 96)
کارشناسی ناپیوسته متجانس حسابداری(ورودی قبل از 96)


رشته صنایع غذایی
کارشناسی ناپیوسته صنایع غذایی
کارشناسی علوم و صنایع غذایی
کارشناسی ارشد گرایش صنایع غذایی
کارشناسی ارشد گرایش علوم مواد غذایی
کارشناسی ارشد گرایش فن آوری مواد غذایی
کارشناسی ارشد گرایش زیست فن آوری مواد غذایی
دکتری علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی


رشته مدیریت
امور اداری
کاردانی ناپیوسته مدیریت
کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی 95  به قبل
کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی 95 به بعد
کارشناسی ناپیوسته مدیریت


رشته معماری
کارشناسی پیوسته 97 به بعد
کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی پیوستهرشته مهندسی برق
کاردانی پیوسته الکتروتکنیک
کاردانی پیوسته الکترونیک

مهندسی تکنولوژی الکترونیک
مهندسی کنترل و ابزار دقیقرشته مهندسی پزشکی