کارشناسان آموزشیآقای امیر آهویی قزوین
کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی
خانم زکیه بابا رحیمی
لیسانس زمین شناسی