مسئول دفتر ریاستآقای حمید فتحعلیزاده
فوق دیپلم گرافیک کامپیوتر