مسئول دفتر ارتباط با صنعتآقای امیر سیاه محمدی
کارشناسی ارشد جامعه شناسی