فرمها و آیین نامه های دکتراآیین نامه ها
نتیجه تصویری برای دانلود آیکونفرم پروپزال
نتیجه تصویری برای دانلود آیکونفرم انتخاب استاد راهنما
نتیجه تصویری برای دانلود آیکونبخشنامه حمایت از پایان نامه های ارشد و دکتری (مهر 98)
روند نمای تصویب پروپزالنتیجه تصویری برای دانلود آیکون
فرم درخواست تعیین استاد راهنما پروپزال (فرم شماره1)نتیجه تصویری برای دانلود آیکون
فرم درخواست تعیین اساتید مشاور پروپزال(فرم شماره 2)نتیجه تصویری برای دانلود آیکون
فرم اطلاعات رساله دکتری (فرم شماره 3)نتیجه تصویری برای دانلود آیکون
فرم درخواست تعیین اساتید داور پروپزال(فرم شماره 4)نتیجه تصویری برای دانلود آیکون
فرم شماره 5 درخواست دفاع از پروپزالنتیجه تصویری برای دانلود آیکون
فرم شماره 6 و 7نتیجه تصویری برای دانلود آیکون
فرم شماره 9 نتیجه تصویری برای دانلود آیکون
فرم شماره 10نتیجه تصویری برای دانلود آیکون
فرم 11 گزارش شش ماههنتیجه تصویری برای دانلود آیکون
بخشنامه در خصوص آزمون جامع و زبان دکتری (دی 97)نتیجه تصویری برای دانلود آیکون
ممنوعیت استفاده از پذیرایی در جلسات دفاع(دی 97)نتیجه تصویری برای دانلود آیکون
نتیجه تصویری برای دانلود آیکوناطلاعیه در مورد نحوه برگزاری و زمان آزمون جامع(شهریور 97)
نتیجه تصویری برای دانلود آیکوننحوه برگزاری آزمون جامع دوره دکتری(تیر 97)
نتیجه تصویری برای دانلود آیکونزمان و نحوه ارائه آزمون زبان(اردیبهشت 97)
نتیجه تصویری برای دانلود آیکونحداقل نمره قبولی آزمون زبان برای شرکت در آزمون جامع(اردیبهشت 97)
نتیجه تصویری برای دانلود آیکوناصلاح نحوه برگزاری آزمون جامع دکتری(اردیبهشت 97)
نتیجه تصویری برای دانلود آیکونحداقل نمره قبولی آزمون زبان برای شرکت در آزمون جامع(دی 96)
نتیجه تصویری برای دانلود آیکونشيوه نامه دوره دكتري تخصصي رشته هاي غيرپزشكي(آبان 96)
نتیجه تصویری برای دانلود آیکوندروس آزمون جامع (بهمن 95)
 نتیجه تصویری برای دانلود آیکونشیوه نامه ارزیابی جامع  دوره دکتری تخصصی(بهمن 95)
نتیجه تصویری برای دانلود آیکوننحوه معادلسازی دروس دکتری
نتیجه تصویری برای دانلود آیکوندروس جبرانی دوره دکتری(مهر 95)
 
روند نمای تصویب پروپزالنتیجه تصویری برای دانلود آیکون

فایلها و فرم ها

جهت جستجو اینجا کلیک کنید
ردیفعنوانتوضیحات
1 فرم پروپوزال دکتری تخصصی  
1      تعداد کل صفحات:  1