کسب مقام دوم دانشگاه آزاد ممقان در مسابقات قهرمانی استان