برگزاری کارگاه امر به معروف و نهی از منکر

برگزاری کارگاه امر به معروف و نهی از منکر 1400/05/13