ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان در مقطع کارشناسی ارشد برای ترم بهمن ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور دانشجو می پذیرد. 1399/09/26


دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان در رشته های ذیل در مقطع کارشناسی ارشد برای ترم بهمن ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور دانشجو می پذیرد.www.sanjesh.org
1- امور فرهنگي - مديريت امور فرهنگي 2- حسابداري 3- مهندسي برق - مدارهاي مجتمع الكترونيك
  4- مهندسي نقشه برداري - سيستم اطلاعات مكاني  5- علوم و مهندسي صنايع غذايي - صنايع غذايي  6- علوم و مهندسي صنايع غذايي - فناوري مواد غذايي 7- علوم و مهندسي صنايع غذايي - زيست فناوري موادغذايي 8- علوم و مهندسي صنايع غذايي - شيمي مواد غذايي