تمدید زمانبدی انتخاب واحد نیمسال 991

با توجه به تغییر سیدا4 به آموزشیار، طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد انتخاب واحد ترم اول سال تحصیلی 1400-1399 روز شنبه29 شهریور برای ورودیهای 96 و ماقبل و یکشنبه 30 شهریور برای ورودیهای 97و 98 امکان پذیر است. در صورت عدم انتخاب واحد از ساعت 22 الی 6صبح روز بعد اقدام نمایید. 1399/06/28