بخشنامه امور اداری و آموزشی دانشگاه در دوره فاصله گذاری اجتماعی