امتحانات پایان ترم نیمسال 991

امتحانات پایان ترم از 13 بهمن ماه از طریق سامانه وادانا 1399/11/02


به اطلاع دانشجویان می رساند امتحانات پایان ترم991 از13 بهمن ماه فقط از طریق سامانه وادانا  (لیک درج شده در وبسایت دانشگاه) بصورت مجازی شروع می شود.نام کاربری:شماره دانشجویی و پسورد کد ملی بصورت انگلیسی تایپ شود. فقط جهت اخذ کارت امتحانی از سامانه آموزشیار پس از تسویه مالی اقدام نمایید.

سایت وادانا جهت امتحانات پایان ترم

http://vadana30.iauec.ac.ir/login/index.php